tanaypod.com
ทนาย ป๊อด ทนายความ แรงงาน ทนายแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ กฏหมายแรงงาน ทนายคดีแรงงาน ที่ปรึกษาแรงงาน
ให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายแรงงาน, รับว่าความคดีแรงงาน, ถามตอบปัญหากฏหมายแรงงาน, รับเป็นที่ปรึกษาด้านแรงงาน, รับเป็นตัวแทนหรือผู้รับมอบอำนาจไปติดต่อกับหน่วยงานราชการด้านแรงงาน, จัดทำระเบียบข้อบังคับในการทำงาน, รับเป็นที่ปรึกษาและบริหารงานด้านงานบริหารบุคคลและด้านแรงงานสัมพันธ์
tanaypod.com