tanaypod.com
www.tanaypod.com ทนายแรงงาน
ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน, รับว่าความคดีแรงงาน, ถามตอบปัญหากฏหมายแรงงาน, รับเป็นที่ปรึกษาด้านแรงงาน, รับเป็นตัวแทนหรือผู้รับมอบอำนาจไปติดต่อกับหน่วยงานราชการด้านแรงงาน, จัดทำระเบียบข้อบังคับในการทำงาน, รับเป็นที่ปรึกษาและบริหารงานด้านงานบริหารบุคคลและด้านแรงงานสัมพันธ์, จัดทำสัญญาจ้างแรงงาน,
tanaypod.com