tanaypod.com
อะไรคือเหตุผลความจำเป็น และความเหมาะพอเพียงที่จะเลิกจ้าง....
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พ.ศ. 258 มาตรา 52 ที่ว่าห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้าง ลดค่าจ้าง ลงโทษ ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการลูกจ้างหรือกระทำใด ๆ อันเป็นผลให้กรรมการลูกจ้างไม่สามารถทำงานต่อไปได้ เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตจากศาลแรงงาน เป็นบทบัญญัติที่มีวัตถุประสงค์ที่จะคุ้มครองกรรมการลูกจ้างเนื่องจากการ
tanaypod.com