tanaypod.com
เงินโบนัสเป็นสภาพการจ้าง เมื่อลูกจ้างกระทำความผิด......
ในวันที่มีการจ่ายโบนัสซึ่งเป็นสภาพการจ้างตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พ.ศ. 2518 มาตรา 5 ครั้งที่ 1 ตามประกาศเรื่องการจ่ายเงินโบนัสแม้ลูกจ้างจะมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศดังกล่าวแต่การกระทำความผิดโดยเจตนาทุจริตต่อหน้าที่ของลูกจ้างเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2553 และนายจ้างตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้น
tanaypod.com