takki.us
Ashiato Meguri
“Ashiato Meguri” means to retrace someone’s footsteps Whenever we go to Japan, we like to do something called “Takki no ashiato meguri,” which basically involves going…