takandam.ir
خلیل اسدی پدیده پرورش اندام ایران در سال 93
تک اندام : بی شک ایران ژنتیک های فوق العاده ای در زمینه بدنسازی و پرورش اندام را دارد و این پتانسیل در بین ورزشکارانی وجود دارد که بعد از