takandam.ir
آزاد سازی قدرت بیشتر در پرس سینه
5روش موثر در افزایش قدرت و حجم در عضلات سینه....میتوانید امتحان کنید. 1-عضلات چرخاننده شانه 2-تقویت پشت بازوها 3-پرس زیرسینه بزنید 4-پرس سینه را با سیستم منفی اجرا کنید 5-از