takandam.ir
کم خونی از تغذیه تا درمان
کم خونی و روش صحیح تغذیه مواد غذایی مفید برای درمان کم خونی 1- انگور فرنگی(آهن) 2- زرد آلو(Co)قیسی- 3- سیب کمک به جذب آهن می کند. 4- برگهای