takamooz.com
فراخوانی فایل در قالب وردپرس
کد زیر رو هر جایی که نیاز به فراخوانی فایلی بود استفاده کنید.