takamooz.com
جایگزین برای setInterval استفاده از requestAnimationFrame
وقتی سراغ انیمیشن بریم خب می توان در نظر گرفت setInterval یک ایده بد است. از آنجا که , برای مثال این حلقه بدون در نظر گرفتن چیزی اجرا خواهد شد و همینطور به کار خودش ادامه می دهد ولی در مقابل requestAnimationFrame بهره وری خوشخو تری دارد.همینطور ممکن است بعضی از مرورگر ها با حلقه setInterval با