taichinh24.com
Từ bỏ việc để khởi nghiệp Đúng hay Sai * Lập kế hoạch kinh doanh
Đừng bao giờ từ bỏ việc để khởi nghiệp. Theo quan điểm cá nhân của bản thân tôi, chỉ trừ khi gia đình của bạn lực mạnh, đủ khả năng tài chính lo cho bạn