taichinh24.com
Shark Tank 2017 Startup gọi vốn 3,6 tỷ không thành công
Shark Tank 2017 Mặc dù các Sharks thích thú với sản phẩm cũng như quy trình sản xuất, Startup happytrees đã không gọi vốn thành công