taichinh24.com
Marketing 3.0 Cạnh tranh bằng giá trị tinh thần * Lập kế hoạch kinh doanh
marketing 3.0: Từ sản phẩm đến khách hàng đến tinh thần nhân văn”, marketing hiện đại là hướng tới giá trị tinh thần mà khách hàng tin tưởng và theo đuổi