taichinh24.com
Kinh tế Đà Nẵng 5 năm qua những con số * Lập kế hoạch kinh doanh
Kinh tế Đà Nẵng 5 năm ( 2012-2016 ). Số liệu thống kê giai đoạn 2012 - 2016 cho thấy, tốc độ tăng trưởng GDP Đà Nẵng đều từ 8-9%.