taichinh24.com
Dân số Việt Nam năm 2018 * Lập kế hoạch kinh doanh
Dân số Việt Nam năm 2018 dự kiến sẽ tăng 950.346 người và đạt 96.963.958 người vào đầu năm 2019. tỷ lệ gia tăng tự nhiên là 1%