studenica.rs
ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ ЈП “СРБИЈАШУМЕ” · Студеница Online
Сеча сопствених шума само након извршеног одабирања и дознаке. Обавештавамо сопственике шума да је законом о шумама утврђено да се сеча стабала у шумама може вршити само после извршеног одабирања, обележавања дозначним жигом и евидентирања стабала за сечу тј. после извршене дознаке. Да би се послови око сече шума извршили на време потребно је да …