stefandjukic.com
Dodjele "državnih" stanova
Tekst koji tretira neophodnost promjene diskursa koji tretira "državu" kao poseban entitet a ne kao kolektivitet njenih žitelja