startupten.com
سگال ، خیریه ای برای لبخند دوباره کودکان
سگال ، خیریه ای برای لبخند دوباره کودکان فلج مغزی شایعترین ناتوانی در دوران کودکی است ، کودکان مبتلا به فلج مغزی (CP) و خانواده های آنها نیازمند حمایت و پشتیبانی هستند و " موسسه خیریه حمایت از کودکان فلج مغزی سگال " به عنوان اولین سازمان مردم نهاد غیر
IranAvada