startupten.com
انقلاب تجدید پذیرها ، شروع با گمشده ها
انقلاب تجدید پذیرها ، شروع با گمشده ها میزان تولید زباله در سطح جهان تقریبا 1.3 میلیارد تن در سال است و انتظار می رود تا سال 2025 به حدود 2.2 میلیارد تن در سال افزایش یابد.این آمار نشان دهنده افزایش قابل توجه تولید زباله هر فرد در روز از 1.2 کیلوگرم به 1.42