startupten.com
نظارت بر عملکرد کارکنان از راه دور
نظارت بر عملکرد کارکنان از راه دور نظارت بر عملکرد کارکنان و ارزیابی فعالیت های انجام شده ایشان از طریق سیستم های ارتباطی و سرویس های آنلاین موضوع تازه ای نیست و چند سالی است شرکت ها و موسسات بزرگ برای مدیریت فراگیر و گزارش گیری آنی از آن بهره می برند ولی نظارت