startupten.com
قانون های مارک کوبان برای کارآفرینان تازه کار
قانون های مارک کوبان برای کارآفرینان تازه کار " مارک کوبان " سرمایه گذار برنامه های Shark Tank و مالک Dallas Mavericks علاوه بر راه اندازی کمپانی های خود در بیش از 120 کمپانی دیگر نیز سرمایه گذاری کرده است. او در کتاب خود به نام "چگونه در ماراتن تجارت
IranAvada