startupten.com
روزهای خوش ، شاید وقتی دیگر
روزهای خوش ، شاید وقتی دیگر شرایط اقتصادی و وابستگی کسب و کارهای نوپا به تحولات آن می توانند به یک کابوس برای کارآفرینان مبدل گردد.شرایط اقتصادی و نوسانات قیمت ارز از یک سو و قوانین و مقررات دست و پا گیر از سوی دیگر کار را برای استارت آپ ها سخت نموده و
IranAvada