startupten.com
سامانه سرویس خدمات یکپارچه مشتریان ، دستیار همراه
سامانه سرویس خدمات یکپارچه مشتریان ، دستیار همراه ارائه سرویس و خدمات آنلاین در انواع مختلف در کشورهای پیشرفته در یک دهه گذشته ، جنبه کاربردی به خود گرفته و استفاده روزمره از آن برای افراد این جوامع دارای یک مزیت مطلوب به حساب می آید.در کشورمان نیز در چند سال گذشته سرویس