ssweekly.ir
شماره 888 منتشر شد | صبح صادق آنلاین
FATFگره‌گشا یا گره‌ساز دکتر یدالله جوانی مدیر مسئول فارغ از هر نوع نگاه سیاسی با رویکرد منفعت‌گرایی جناحی و صرفاً‌ بر مبنای شاخص تأمین حقوق مردم و منافع ملی، باید به این پرسش اصلی پاسخ داد که ‌با پیوستن ایران به FATF، گره‌ها از امور کشور و مردم گشوده خواهد شد یا بر حجم این …