squackle.com
dansheen
dansheen – v. to play an online game with your girlfriend/boyfriend