sppconcretesubtavee.com
บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก (Manhole)
บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ( Manhole ) เป็นบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับดักน้ำเสีย ที่ต้องใช้งานร่วมกับ ท่อระบายน้ำ
sppconcretesubtavee.com