sppconcretesubtavee.com
ท่อคอนกรีตชนิดปากลิ้นราง ( Tongue and Groove )
ท่อคอนกรีตอัดแรง เป็นท่อคอนกรีตสำหรับระบายน้ำเสีย ตาม อาคาร บ้านเรือน ถนน โรงงาน หรือตามที่ต่างๆขึ้นอยู่กับความต้องการของหน้างาน
sppconcretesubtavee.com