sobhmashhad.ir
ادغام «مهر اقتصاد» و «ثامن» با بانک «انصار» در بهار ۹۷ - پایگاه خبری صبح مشهد
معاون نظارت بانک مرکزی ضمن ارائه گزارشی از سامان دهی موسسات غیر مجاز و پرداخت سپرده ۹۸ درصد سپرده گذاران، جزئیات دریافت اصل پول سپرده گذاران در همه موسسات غیرمجاز را به تفکیک اعلام کرد و وعده داد که سپرده ۲ درصد بقیه سپرده گذاران که دارای سپرده های کلان بوده اند که مجموع وجوه