sobhmashhad.ir
"شهر هوشمند" از حرف تا عمل؛ چرا "هوشمندی" پنج شهر هوشمند ایران برای شهروندانش ملموس نیست؟ - پایگاه خبری صبح مشهد
مولفه‌های مهم برای رسیدن به یک شهر هوشمند را کارشناسان در تحقق "اقتصاد هوشمند"، "مردم هوشمند"، "زندگی هوشمند"، "محیط هوشمند" و "حکمرانی هوشمند" تعریف ...