sms.soberz.net
No balance plz call me urgent in Daily funny SMS
No balance plz call me urgent Sender: bush. +91000000000 is sms ko apne doston ko bheje aur dekhe kitne bewkoof ise pura nahi padte he.