sme.golomtbank.com
МӨНГӨН УРСГАЛЫН АЧ ХОЛБОГДОЛ
Мөнгөн урсгал нь таны бизнесийн үйл ажиллагааны нийт мөнгөн орлого болон бизнестээ зарцуулсан нийт мөнгөн зарлагыг харуулдаг.орлогын тайланд тусгагдсан цэвэр ашиг нь зөвхөн бүртгэлийн ашиг байдаг.