skypia.ir
مراحل زایمان طبیعی | چه اتفاقی در حین زایمان برای یک زن می افتد
مراحل زایمان طبیعی از چند قسمت تشکیل شده است. هر قسمت شامل شرایطی است که مادر و جنین را در وضعیت خاصی قرار می دهد و از این جهت مهم است که در مورد آن بدانیم.