skylinetrip.com
ชวนชมสถาปัตยกรรมศิลปะแนวโกธิค ที่ เมืองฮานอย  และ  เมืองโฮจิมินห์
ชวนชมสถาปัตยกรรมศิลปะแนวโกธิค ที เมืองฮานอย และ เมืองโฮจิมินห์ " ศิลปะโกธิค" ภาษากรีกคำว่า Goetic ซึ่งแปลว่าเวทมนต์ ศูนย์กลางที่ฝรั่งเศส คำว่า"Gothic" เกิดในยุโรปช่วงระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 12-15 หรือ ปลายพุทธศตวรรษที่ 17 ( พ.ศ.1690 -1940) ลักษณะสำคัญของสถาปัตยกรรมแบบโกธิค คือ มีผนังเปิดกว้าง มีส่วนสูงเด่นเป็นพิเศษและมีแบบที่ออกมา เป็นลายเส้นอันซับซ้อนทุกส่วนล้วนประกอบเข้าด้วยกันเป็นสัญลักษณ์นิยมทางศาสนา โครงสร้างหลังคาเป็นโค้งแหลม ลักษณะต่างๆ เหล่านี้ จะหาดูได้จากมหาวิหารในฝรั่งเศส เช่น คือ มหาวิหารนอเตรอดาม เดอ ปารีส มหาวิหารแซงเดอนี ในฝรั่งเศส , มหาวิหารโนยง ในฝรั่งเศส , มหาวิหารลาอองในฝรั่งเศส , มหาวิหารอาเมียงในฝรั่งเศส , มหาวิหารกลอสเตอร์ในอังกฤษ และ มหาวิหารเอ็กซีเตอร์ในอังกฤษ เป็นต้น โปรยปรายอักษรอย่างยืดยาว เพื่อผูกโยงมาที่ โบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมศิลปะโกธิค…