simineh.com
راهکارهای افزایش تمرکز در زندگی - مدیریت زمان و برنامه ریزی روزانه
تمرکز یعنی حفظ و نگهدار ی توجه و حواس روی موضوعی معین. معمولا بدون تمرکز حواس ، یادگیری مثمر ثمر نخواهد بود پس باید برای افزایش تمرکز در کارها اقدام نمایید.