simineh.com
آموزش برنامه ریزی به کودکان - مدیریت زمان و برنامه ریزی روزانه
ذهن کودک کمتر درگیر مسائل گوناگون است اما ما باید آموزش برنامه ریزی به کودکان را مناسب با سن کودک و با در نظر گرفتن توانایی های آن مد نظر بگیریم.