sigmund.ir
یک فروشنده حرفه اي چه چیزهایی باید بداند - قسمت ششم: فروش، فروش است! - زیگموند
. سلسه مطالب فروش حرفه ای فصل ششم: فروش، فروش است! اجازه بدهید یک مقایسه انجام دهیم. فرض کنید که شما هر روز یک قمقمه را با خودتان به سر کار می‌برید. یک روز تصمیم می‌گیرید که قهوه داغ بخورید. پس داخل قمقمه قهوه داغ می‌ریزید و بعدا وقتی در آن را باز میکنید از داخل …