siagora.net
Shpërndarja e lajmeve të rrejshme nga mediat online - siAGORA.net
* Media kërkojnë që në to punësohen gazetar; Viteve të fundit kemi më shumë gazeta online (webportale) se sa gazetare.Mungesa e profesionalizimit percillet me...