siagora.net
KONKURS: KREDI TË PAKTHYESHME PËR VETËPUNËSIM - siAGORA.net
– Në kuadër të projektit “Mbështetje për komunat në përmirësimin e përfshirjes sociale përmes punësimit të pambrojtur dhe të grupeve të margjinalizuara”, financuar nga...