shoqataistanbul.org
Solidariteti ndaj shpërdorimit apo etika e konsumit
Shpërdorimi (israf) është një koncept kuranor, që ka kuptimin e të tejkaluarit të asaj çfarë konsiderohet e mesme, pra teprimi në përdorimin e diçkaje.