shoggoth.net
Shoggoth.netNo Asylum
My shattered mind shrieks Echos in the empty halls No more asylum