shemtov1.com
מעצר לא חוקי בפרשת הבלוגרים: 54 ימים מהגשתו החלה הקראת כתב אישום
29.05.2017 – העיתונאים לורי שם טוב מוטי לייבל ועו”ד צבי זר נעצרו ב- 27.02.2017 וכתב האישום נגדם הוגש לאמצעי התקשורת ב- 06.04.2017. בו ביום קיבלו גם העצורים כתב אישום כמו שהוגש לאמצעי הת…