sheedvash.ca
اگر می خواهید باردار شوید
اگر تصمیم به بارداری دارید باید به میزان فعالیت بدنی خود توجه بیشتری بفرمایید. یکی از تازه ترین پژوهش  ها، بر روی سه هزار و ششصد زن نشان داده است چگونه فعالیت بدنی می تواند در میزان بارداری موثر با…