sheedvash.ca
بایدها و نبایدهای آموختن مسائل مادی به کودکان
در مورد مشکل با فرزندان خود حرف بزنید اما آن ها را وحشت زده نکنید و خاطرنشان کنید که شرایط به وجود آمده موقتی است و شما قادر به حل آن می باشید. باید برای فرزندان خود پول توجیبی در نظر بگیرید. میزان…