shahrvand.com
طنزنوشته های ریزودرشت/73/میرزاتقی خان - شهروند
موج سواری درخشکی! طلاب مشهد هم خودشان را قاطی مردم کردند و شعارمرگ برگرانی دادند!