shahrvand.com
شورای ملی ایران:هشتم مارس، روز جهانی زن به خیابان ها می آییم، چرا که ما مالکان ایرانیم - شهروند
در سده گذشته، شاهد از خودگذشتگی‌های زنان در عرصه جهانی بوده‌ایم تا در راستای برابری و انسان‌گرایی، سدهای سرکوب، تبعیض و خشونت که به نام دین و خدا در سایه خرافات، سنت و قوانین بر زنان روا شد را فرو بریزند. در این میان زنان ایران پس از پیروزی انقلاب مشروطیت، به سرعتی....