shahrvand.com
باستان شناسی"حجاب"/نسرین محصص - شهروند
در حالی كه در سرزمین بحران زده ایران شاهد جوانه زدن پرچم آزادی هستیم، با نگاه كردن به تصاویر زنان و دختران جوانی كه حجاب اجباری شان را بر سر درفشی در معرض باد قرار می دهند، به چگونگی این می اندیشم كه زن ها چرا باید از نگاه مردان و كل جامعه، موجودات"متفاوتی" دیده شوند؟