shahrvand.com
دوشعر از سعید چوبک - شهروند
آنها ما را به دار حجاب کشیدند و ما حجاب را آنها انسانیت را و ما حقارت را