shahrvand.com
چنین گفت بامداد: بگذار برخیزد مردم بی لبخند/سعید یوسف - شهروند
این مردم بی لبخند بگذار که برخیزد از خواب گرانش شد بیدار که برخیزد