shahrvand.com
چندشعر از: خالدبایزیدی(دلیر) - شهروند
ازچه دروغ بگویم: که بابا نان داد گاه که می بینم... هیچ نانی بر سرسفره نیست؟!