shahrvand.com
رابطه زیکا و اجازه ی سقط جنین/دکتر خسرو نیستانی - شهروند
نلسون و همکارانش نشان داده اند که در یک گروه کوچک آماری 125 نفری خانم های باردار مبتلا به زیکا در دوره ی سه ماهه ی اول حاملگی احتمال سقط جنین 15-10درصد افزایش داشته است. آرمسترانگ و همکارانش عقیده دارند که زیکا می تواند در مراحل بسیار ابتدایی و حتی قبل از آن که خانمی بداند ...